SQLSTATE[HY000] [2002] Connection refused
mysql:dbname=shigakogen_ps;host=35.200.7.90;charset=utf8